Chcete prozkoumat Šumavu?
Neváhejte a zarezervujte si ubytování v srdci Šumavy ještě dnes.
Rezervovat

Zásady zpracování osobních údajůTyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jako „Zásady“) jsou zveřejněny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

1. Základní ustanovení

1.1.
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR”) je
Monika Šťovíčková
se sídlem: Spořická 258/40a, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry,
IČ: 69493791,
e-mail: info@sumavakvilda.cz,
web: www.sumavakvilda.cz,
telefon: 606 161 170,
(dále jako „správce“).

1.2.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je taková fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1.
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a např. přes rezervační formulář na těchto webových stránkách, e-mailem nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Důvody zpracování osobních údajů

3.1.
Na základě nařízení 2016/679 čl. 6 odst. 1 písm. b) c) d) a f)
 • uzavření smlouvy a její plnění
 • fakturování služeb a vedení účetnictví
 • informování o změnách poskytovaných služeb
 • případné reklamace služeb
 • případného soudního sporu
 • informování vás v kritických situacích a při možném vzniku škody
 • vedení přehledu zákazníků a jejich vývojů v čase

4. Doba uchovávání údajů

4.1.
Vaše osobní údaje správce uchovává jen po nezbytnou dobu. Správce je zpracovává po dobu vyřizování objednávek a po dobu poskytování služeb. Poté si údaje správce uchovává pro plnění zákonných povinností (účetnictví, daně apod.) a také z důvodu ochrany práv správce nebo vašich práv a zájmů. Tato doba je zpravidla určena podle obecných promlčecích lhůt stanovených zákonem (občanský zákoník). Lhůty se mohou lišit podle druhu závazku nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů je správce povinen údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů (zejm. v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo archivnictví podle zvláštního zákona).

5. Vaše práva

5.1.
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1.1. těchto podmínek,
 • dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
5.2. Vaše žádosti týkající se zpracování osobních údajů vyřizuje správce bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení takové žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud to nastane, správce vás informuje o takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.
Kontaktovat správce můžete e-mailem nebo písemně (čl. 1.1)

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

6.1.
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

6.2.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, přístup k nim je ošetřen zejména mechanicky (v uzamčené místnosti a v uzamčených skříních).

6.3.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

7.1.
Odesláním objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

7.2.
Správce je oprávněn tyto Zásady ochrany osobních údajů měnit. Všechny změny vždy zveřejní na svých webových stránkách.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.